2009သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္


၂၀၀၉ခုႏစ္ျမန္မာ.ရိုးရာသီတငး္ကၽြတ္ပြဲေတာ္ကိုTOKYO OYAMAတြင္၄.၁၀.၂၀၀၉ျပဳလုပ္က်င္းပရာ
B.R.S.Aအသင္းမွပူးေပါငး္ပါ၀င္ရန္ပံုေငြရွာေစ်းေရာင္းလွဳပ္ရွားမွဳ။
အင္တိုက္အားတိုက္ပါ၀င္ကူညီခဲ.သူမ်ားအားအထူးေက်းဇူးတင္ပါေႀကာင္း