ခီတက္လွုပ္ရွားမွဳမ်ား

၂၃.၉.၂၀၀၉ေန.တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားမတရားျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မွဳအားကန္.ကြက္သည္.
အျဖူေရာင္လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ပါ၀င္ပံု