၉လပိုင္းခရီး


္္္္္္္
9-8-2009 ေန.တြင္၈၈၈၈(၂၁)ႏစ္ျပည္.အထိ္မ္းအမွတ္B.R.S.Aအသင္းမွnihonjiဘုရားတြင္
ဆုေတာင္းေမတၱာျပဳလုပ္ပြဲပံုႏွင္.ပင္လယ္ခရီးသြားမွတ္တမ္းပံုမ်ား